+36 30 602 71 88 matrix@mdritmus.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Szolgáltató adatai:

 

Vállalkozó neve:                               Csontos Lilla egyéni vállalkozó

Székhely:                                            8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.

Telephely:                                          8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Nyilvántartási szám:                          53819895

Nyilvántartást vezető szerv:             Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám:                                           54891641-1-40

Telefonszám:                                     +3630/602 7188

E-mail cím:                                         matrix@mdritmus.hu

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név:                                                    Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely:                                            1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

E-mail:                                                 gdpr@tarhely.eu

 

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

 1. A Szolgáltató weboldalának címe:

 

www.mdritmus.hu

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás az Ügyfél részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, az Ügyfél pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 

 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

 

 • Ügyfél: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

 

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a szolgáltatásra jelentkező Ügyfelek részére.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra és az általa szervezett mentorprogramra való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet az Ügyfél a Szolgáltatótól történő megrendeléssel (jelentkezéssel) kezdeményez.

Az Ügyfél, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapokon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi az Ügyfél részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a jelentkezést elküldés és/vagy a szolgáltatási díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. november 13. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Ügyfélre és szolgáltatásra hatályosak.

 

Az Ügyfél a szolgáltatásra való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. Az Ügyfél a jelentkezéssel elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokon és az általa szervezett mentorprogramon való részvétel. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett szolgáltatásra, ezt a Szolgáltató visszaigazolta, a szolgáltatási díjat megfizette a Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

 

Az Ügyfél, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy az Ügyfél a szolgáltatásra jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja az Ügyfél ajánlatát) az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni az Ügyféllel, amennyiben pénzmozgás történt.

 

A Szolgáltató az adott szolgáltatás tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és/vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást az Ügyfelek számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A szolgáltatásokra és a mentorprogramra való jelentkezésre a Szolgáltató weboldalán, vagy e-mailen keresztül van lehetőség.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.mdritmus.hu weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon az oldal tetején található menüpontok közül a „Kínálat” gombra kattintva tekinthetők meg az egyes szolgáltatások. Az Ügyfél a kívánt szolgáltatás nevére kattintva érheti el az adott szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat.

 

„MD lélekszkenner elemzés – online” szolgáltatásra való jelentkezés:

 

Az Ügyfél az „MD lélekszkenner elemzés – online” szolgáltatás kiválasztását követően a „Belenézek a lelki tükrömbe”, „Érdekel az online lélekanalízis”, „Élek a lehetőséggel”, „Pont erre vágyom”, „Érdekel a prevenció”, „Jelentkezem a távmérésre”, „Jelentkezem az online lélekanalízisre” gombra kattint, majd a megjelenő megrendelő űrlapon megadja személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím). A jelentkezés a „Megrendelem” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

 

Az űrlap Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató elektronikus üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a jelentkezés visszaigazolása, a konzultációs időpont és a további információk egyeztetése, valamint a díjbekérő elküldése céljából.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail az Ügyfélhez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

Az Ügyfél a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

„Sorselemzés” szolgáltatásra való jelentkezés:

 

Az Ügyfél a „Sorselemzés” szolgáltatás kiválasztását követően a „Lépj velünk kapcsolatba!”, „Jelentkezem a sorselemzésre” gombra kattint, majd a megjelenő jelentkezési űrlapon megadja személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum). A jelentkezés a „Jelentkezem” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

 

Az űrlap Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató elektronikus üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a jelentkezés visszaigazolása és a további információk egyeztetése céljából.

A kapcsolatfelvétel során időpontegyeztetésre kerül sor. Az időpont egyeztetését követően Szolgáltató díjbekérőt állít ki az Ügyfél részére a szolgáltatás ellenértékéről, melyet elektronikus levélben küld el Ügyfélnek. Ügyfél abban az esetben válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére, ha a szolgáltatási díjat legkésőbb 4 nappal a szolgáltatás – Szolgáltató és Ügyfél által előzetesen megjelölt – időpontját megelőzően megfizeti Szolgáltató részére.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

 

(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail az Ügyfélhez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

Az Ügyfél a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

„Sikerélmény, új perspektíva mentorprogram” szolgáltatásra való jelentkezés:

 

Az Ügyfél a „Sikerélmény, új perspektíva mentorprogram” szolgáltatás kiválasztását követően a „Tovább az oldalra” gombra kattint, ahol részletes leírás jelenik meg a programról. Ügyfél az „Érdekel a mentorprogram”, „Pont erre vágyom”, „Érdekel a lehetőség”, „Jelentkezem a mentorprogramba”, „Regisztrálok a programba”, „Szeretnék változni” gombra kattint, majd a megjelenő regisztrációs űrlapon megadja személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, cím). A jelentkezés a „Megrendelem” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

 

A mentorprogramban való részvétel feltétele egy online lélekszkenner mérésen és elemzésen való előzetes részvétel, valamint, hogy az Ügyfél rendelkezzen Matrix Drops cseppszedési tapasztalattal.

 

Az Ügyfél a mentorprogram díját

 • egy összegben, előre fizetve;
 • két részletben fizetve egyenlítheti ki Szolgáltatónak.

Két részletben történő fizetés esetén az Ügyfél az első részletet legkésőbb 1 héttel a program kezdetét megelőzően, a második részletet a 4. héten, legkésőbb az 5. alkalom előtt köteles megfizetni Szolgáltató részére.

 

Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével elfogadja, hogy a mentorprogram tervezett ütemezése/időtartama (8 hét) a szolgáltatás sikere érdekében nem módosítható vagy hosszabbítható meg. Az egyes időpontok módosítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az a program teljes időtartamát nem érinti, vagy azt maximum 10 nappal hosszabbítja meg.

 

Az űrlap Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a jelentkezés visszaigazolása, a további információk egyeztetése, valamint a díjbekérő elküldése céljából.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail az Ügyfélhez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

Az Ügyfél a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

Egyéb szolgáltatásra való jelentkezés:

 

Azon szolgáltatásokra, melyekhez a weboldalon nem kapcsolódik jelentkezési űrlap, Szolgáltató elektronikus levélben fogadja a jelentkezéseket. Az elektronikus levélben történő jelentkezés során az Ügyfél megadja személyes adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám, ha szükséges, akkor a születési dátum is).

 

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a jelentkezést és felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a további információk egyeztetése céljából.

 

Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatásokra való jelentkezés és azok igénybevétele feltételhez kötött. E feltételek teljesítése nélkül az Ügyfél nem jelentkezhet az adott szolgáltatásra, illetve nem veheti igénybe azt. Szolgáltató weboldalán részletes tájékoztatást ad a szolgáltatásokhoz kapcsolódó jelentkezési/részvételi feltételekről.

 

A „Mélytudati utazás” szolgáltatáson való részvétel feltétele egy „MD lélekszkenner elemzés” szolgáltatáson való előzetes részvétel.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail az Ügyfélhez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

Az Ügyfél az elektronikus üzenet (jelentkezés) elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

Az Ügyfél a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

 1. Ügyfélszolgálat:

 

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol az Ügyfelek kérdéseire.

 

 1. Az Ügyfél kötelezettségei:

 

Az Ügyfél vállalja, hogy igénybe veszi a szolgáltatást, melyre jelentkezett és megfizeti a szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére.

 

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az Ügyfél az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

 

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítésének módját, helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben az Ügyfél a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

 

Az Ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a szolgáltatás ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettségei:

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és teljesíti a szolgáltatást, megszervezi és megtartja a mentorprogramot.

 

 1. A szolgáltatási díj:

 

A szolgáltatás igénybevételéért az Ügyfél díj fizetésére köteles. A szolgáltatási díj a szolgáltatásról szóló tájékoztatókban, a weboldalon, vagy elektronikus levélben kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szolgáltatási díj Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert a Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

 

A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

 

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a szolgáltatási díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás teljesítése előtt elektronikus üzenetben megkeresi az Ügyfelet egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatási díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

 

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

 

A jelentkezés során az Ügyfélnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

 

Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné az Ügyfél módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

 

Az Ügyfél a jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ügyfél hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni az Ügyféllel.

 

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

 

A szolgáltatási díjat az Ügyfél átutalással (előre utalással) fizeti meg Szolgáltató részére. A szolgáltatás igénybevétele és a mentorprogramon való részvétel feltétele a szolgáltatási díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

 

Előre utalással történő fizetés: az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatási díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére.

 

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a szolgáltatásra való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatáson nem jelenik meg, azt nem veszi igénybe, vagy az online szolgáltatáson nem vesz részt, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a szolgáltatás teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére.

 

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás az ő hibájából nem kezdhető meg, elmarad, vagy azt bármely okból meg kell szakítani, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt, vagy köteles a szolgáltatási díjat visszafizetni az Ügyfél részére. Egyéb jogcímen Ügyfél nem jogosult kártérítést igényelni a Szolgáltatótól és az esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítését sem követelheti.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatási díj összegéről kiállított díjbekérőt és számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a díjbekérő és a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén az Ügyfél köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

 

A teljesítés időpontja a szolgáltatás teljesítésének időpontja.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására nem vállal kötelezettséget.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevétele során tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával jogosult felvételeket készíteni a szolgáltatás során.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató, vagy partnere kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut az Ügyfél által elkövetett jogsértés, jogosult 100.000 Ft, azaz százezer forint összegű kötbérről számlát kiállítani az Ügyfél részére. Az Ügyfél köteles a számla összegét 8 napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

 

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte. 18 éven aluli személy kizárólag a törvényes képviselője előzetes hozzájárulásával jogosult jelentkezni a szolgáltatásokra és igénybe venni azt.

 

 1. Adatkezelési Tájékoztatás:

 

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy az Ügyfelek személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. Elállási jog:

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén az Ügyfelet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

 

Az Ügyfél ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

 

Címzett:          Csontos Lilla egyéni vállalkozó

Cím:                8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.

 

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

A nyilatkozatot az Ügyfél elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (matrix@mdritmus.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Csontos Lilla egyéni vállalkozó 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha az Ügyfél elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher az Ügyfelet terheli. Amennyiben az Ügyfél ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

Elállási jog nem illeti meg az Ügyfelet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás teljesítését. Ezzel az Ügyfél elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

 

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Csontos Lilla egyéni vállalkozó 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.), vagy elektronikus levélben (matrix@mdritmus.hu) teheti meg.

 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • az Ügyfél neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ügyfél aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, bíróság előtti jogérvényesítés:

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez az Ügyfél lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat az Ügyfél.

 

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532

Mobil: (+36) 70 938 4765

Fax: (+36) 76 501 538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám:06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 (1) 488 21 31

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6

Levelezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: www.hkik.hu/rolunk/kamarai-feladatok/bekelteto-testulet/

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

Telefonszám: 06-32-520-860

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.

Telefon: 06-74-529-252; 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: bekelteto@tmkik.hu

Honlap: www.tolnabekeltetes.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

Fax: 06 94 316-936

E-mail: bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék az Ügyfél és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy az Ügyfél megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, az Ügyfélnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület az Ügyfél hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása az Ügyfél kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • az Ügyfél nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • az Ügyfél álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • az Ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfél a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • az Ügyfél nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • az Ügyfél aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára az Ügyfél bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az Ügyfél rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Online vitarendezés:

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol az Ügyfelek regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

 

Az Ügyfél elektronikus úton való jelentkezése feltételezi, hogy az Ügyfél az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok:

 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. november 13. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Szolgáltató adatai:

 

Vállalkozó neve:                               Csontosné Czimmerman Juliánna egyéni vállalkozó

Székhely:                                            8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.

Telephely:                                          8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Nyilvántartási szám:                          54014646

Nyilvántartást vezető szerv:             Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám:                                           55199258-1-40

Telefonszám:                                     +3630/991 8822

E-mail cím:                                         matrix@mdritmus.hu

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név:                                                    Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely/telephely:                          1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

E-mail:                                                 gdpr@tarhely.eu

 

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

 1. A Szolgáltató weboldalának címe:

 

www.mdritmus.hu

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás az Ügyfél részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, az Ügyfél pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 

 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

 

 • Ügyfél: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

 

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a szolgáltatásra jelentkező Ügyfelek részére.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra és az általa szervezett mentorprogramra való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet az Ügyfél a Szolgáltatótól történő megrendeléssel (jelentkezéssel) kezdeményez.

Az Ügyfél, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapokon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi az Ügyfél részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a jelentkezést elküldés és/vagy a szolgáltatási díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. november 13. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Ügyfélre és szolgáltatásra hatályosak.

 

Az Ügyfél a szolgáltatásra való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. Az Ügyfél a jelentkezéssel elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokon való részvétel. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett szolgáltatásra, a jelentkezés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a szolgáltatási díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

 

Az Ügyfél, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Ügyfél a szolgáltatásra jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja az Ügyfél ajánlatát) az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni az Ügyféllel, amennyiben pénzmozgás történt.

 

A Szolgáltató az adott szolgáltatás tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és/vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást az Ügyfelek számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A szolgáltatásokra való jelentkezésre a Szolgáltató weboldalán, vagy e-mailen keresztül van lehetőség.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.mdritmus.hu weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon az oldal tetején található menüpontok közül a „Kínálat” gombra kattintva tekinthetők meg az egyes szolgáltatások. Az Ügyfél a kívánt szolgáltatás nevére kattintva érheti el az adott szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat.

 

„MD lélekszkenner elemzés – online” szolgáltatásra való jelentkezés:

 

Az Ügyfél az „MD lélekszkenner elemzés – online” szolgáltatás kiválasztását követően a „Belenézek a lelki tükrömbe”, „Érdekel az online lélekanalízis”, „Élek a lehetőséggel”, „Pont erre vágyom”, „Érdekel a prevenció”, „Jelentkezem a távmérésre”, „Jelentkezem az online lélekanalízisre” gombra kattint, majd a megjelenő megrendelő űrlapon megadja személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím). A jelentkezés a „Megrendelem” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

 

Az űrlap Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató elektronikus üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a jelentkezés visszaigazolása, a konzultációs időpont és a további információk egyeztetése, valamint a díjbekérő elküldése céljából.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail az Ügyfélhez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

Az Ügyfél a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

„Sorselemzés” szolgáltatásra való jelentkezés:

 

Az Ügyfél a „Sorselemzés” szolgáltatás kiválasztását követően a „Lépj velünk kapcsolatba!”, „Jelentkezem a sorselemzésre” gombra kattint, majd a megjelenő jelentkezési űrlapon megadja személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum). A jelentkezés a „Jelentkezem” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

 

Az űrlap Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató elektronikus üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a jelentkezés visszaigazolása és a további információk egyeztetése céljából.

A kapcsolatfelvétel során időpontegyeztetésre kerül sor. Az időpont egyeztetését követően Szolgáltató díjbekérőt állít ki az Ügyfél részére a szolgáltatás ellenértékéről, melyet elektronikus levélben küld el Ügyfélnek. Ügyfél abban az esetben válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére, ha a szolgáltatási díjat legkésőbb 4 nappal a szolgáltatás – Szolgáltató és Ügyfél által előzetesen megjelölt – időpontját megelőzően megfizeti Szolgáltató részére.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail az Ügyfélhez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

Az Ügyfél a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

Egyéb szolgáltatásra való jelentkezés:

 

Azon szolgáltatásokra, melyekhez a weboldalon nem kapcsolódik jelentkezési űrlap, Szolgáltató elektronikus levélben fogadja a jelentkezéseket. Az elektronikus levélben történő jelentkezés során az Ügyfél megadja személyes adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám, ha szükséges, akkor a születési dátum is).

 

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a jelentkezést és felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a további információk egyeztetése céljából.

 

Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi, hogy az egyes szolgáltatásokra való jelentkezés és azok igénybevétele feltételhez kötött. E feltételek teljesítése nélkül az Ügyfél nem jelentkezhet az adott szolgáltatásra, illetve nem veheti igénybe azt. Szolgáltató weboldalán részletes tájékoztatást ad a szolgáltatásokhoz kapcsolódó jelentkezési/részvételi feltételekről.

 

A „Mélytudati utazás” szolgáltatáson való részvétel feltétele egy „MD lélekszkenner elemzés” szolgáltatáson való előzetes részvétel.

 

A „Pedagógiai tanácsadás” szolgáltatáson belül az Ügyfél többféle csomagajánlat közül választhat. A csomagajánlatok, azok tartalma, a szolgáltatások díja, időtartama és feltételei a weboldalon találhatók meg.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail az Ügyfélhez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

 

Az Ügyfél az elektronikus üzenet (jelentkezés) elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Az Ügyfél a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

 1. Ügyfélszolgálat:

 

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol az Ügyfelek kérdéseire.

 

 1. Az Ügyfél kötelezettségei:

 

Az Ügyfél vállalja, hogy igénybe veszi a szolgáltatást, melyre jelentkezett és megfizeti a szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére.

 

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az Ügyfél az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

 

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítésének módját, helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben az Ügyfél a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

 

Az Ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a szolgáltatás ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettségei:

 

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és teljesíti a szolgáltatást.

 

 1. A szolgáltatási díj:

 

A szolgáltatás igénybevételéért az Ügyfél díj fizetésére köteles. A szolgáltatási díj a szolgáltatásról szóló tájékoztatókban, a weboldalon, vagy elektronikus levélben kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szolgáltatási díj Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert a Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

 

A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

 

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a szolgáltatási díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás teljesítése előtt elektronikus üzenetben megkeresi az Ügyfelet egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatási díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

 

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

 

A jelentkezés során az Ügyfélnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

 

Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné az Ügyfél módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

 

Az Ügyfél a jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ügyfél hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni az Ügyféllel.

 

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

 

A szolgáltatási díjat az Ügyfél átutalással (előre utalással) fizeti meg Szolgáltató részére. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatási díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

 

Előre utalással történő fizetés: az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatási díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá az Ügyfél a szolgáltatáson való részvételre.

 

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a szolgáltatásra való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Ügyfél jogosult a szolgáltatáson való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül, amennyiben nem Fogyasztóként veszi igénybe a szolgáltatást.

 

 • Ha a lemondásra több, mint 7 naptári nappal a szolgáltatás dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a szolgáltatási díj teljes összegét visszautalja az Ügyfél bankszámlájára.
 • Ha a lemondásra több, mint 2 naptári nappal (de kevesebb, mint 7 naptári nappal) a szolgáltatás dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő összeget visszautalja az Ügyfél bankszámlájára.
 • Ha az időpont lemondására a szolgáltatást megelőző 2 naptári napon belül kerül sor, Szolgáltató nem téríti vissza a szolgáltatási díj összegét.

 

A szolgáltatás lemondása elektronikus levélben, vagy telefonon történhet.

 

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatáson nem jelenik meg, azt nem veszi igénybe, vagy az online szolgáltatáson nem vesz részt, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a szolgáltatás teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére.

 

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás az ő hibájából nem kezdhető meg, elmarad, vagy azt bármely okból meg kell szakítani, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt, vagy köteles a szolgáltatási díjat visszafizetni az Ügyfél részére. Egyéb jogcímen Ügyfél nem jogosult kártérítést igényelni a Szolgáltatótól és az esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítését sem követelheti.

 

Az Ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatási díj összegéről kiállított díjbekérőt és számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a díjbekérő és a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén az Ügyfél köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

 

A teljesítés időpontja a szolgáltatás teljesítésének időpontja.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására nem vállal kötelezettséget.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevétele során tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával jogosult felvételeket készíteni a szolgáltatás során.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató, vagy partnere kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut az Ügyfél által elkövetett jogsértés, jogosult 100.000- Ft, azaz százezer forint összegű kötbérről számlát kiállítani az Ügyfél részére. Az Ügyfél köteles a számla összegét 8 napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

 

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte. 18 éven aluli személy kizárólag a törvényes képviselője előzetes hozzájárulásával jogosult jelentkezni a szolgáltatásokra és igénybe venni azt.

 

 1. Adatkezelési Tájékoztatás:

 

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy az Ügyfelek személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. Elállási jog:

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén az Ügyfelet (amennyiben Fogyasztóként jár el) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

 

Az Ügyfél ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

 

Címzett:          Csontosné Czimmerman Juliánna egyéni vállalkozó

Cím:                8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.

 

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

A nyilatkozatot az Ügyfél elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (matrix@mdritmus.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Csontosné Czimmerman Juliánna egyéni vállalkozó 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha az Ügyfél elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher az Ügyfelet terheli. Amennyiben az Ügyfél ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

Elállási jog nem illeti meg az Ügyfelet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás teljesítését. Ezzel az Ügyfél elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

 

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Csontosné Czimmerman Juliánna egyéni vállalkozó 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A. 3. em. 24. a.), vagy elektronikus levélben (matrix@mdritmus.hu) teheti meg.

 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • az Ügyfél neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ügyfél aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, bíróság előtti jogérvényesítés:

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Ügyfeleket (amennyiben az Ügyfél Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez az Ügyfél lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat az Ügyfél.

 

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532

Mobil: (+36) 70 938 4765

Fax: (+36) 76 501 538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám:06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 (1) 488 21 31

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6

Levelezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: www.hkik.hu/rolunk/kamarai-feladatok/bekelteto-testulet/

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

Telefonszám: 06-32-520-860

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.

Telefon: 06-74-529-252; 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: bekelteto@tmkik.hu

Honlap: www.tolnabekeltetes.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

Fax: 06 94 316-936

E-mail: bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék az Ügyfél és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy az Ügyfél megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, az Ügyfélnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület az Ügyfél hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása az Ügyfél kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • az Ügyfél nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • az Ügyfél álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • az Ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfél a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • az Ügyfél nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • az Ügyfél aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára az Ügyfél bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az Ügyfél rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Online vitarendezés:

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol az Ügyfelek (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

 

Az Ügyfél elektronikus úton való jelentkezése feltételezi, hogy az Ügyfél az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok:

 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. november 13. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.