+36 30 602 71 88 matrix@mdritmus.hu

MD Ritmus
mdritmus.hu

 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek
Továbbiakban: ÁSZFF

 

hatályos ettől a naptól: 2021.12. 06. (módosításig vagy visszavonásig érvényes)

Kérjük, hogy a hírlevélre feliratkozás, a kapcsolatfelvételi és jelentkezési űrlapok kitöltése, valamint a távmérés-elemzés (online MD lélekszkenner-mérés-elemzés) megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert ezek tudomásul vételével Ön elfogadja a jelen ÁSZFF tartalmát, amelyet az adott oldalakon található jelölőnégyzet kipipálásával is megerősít.

Ha a Honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal, a megrendelés, vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a Honlapon található elérhetőségek valamelyikén.

Az ÁSZFF megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni Látogatóink és Vevőink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a szerződési feltételek mellett a Honlap általános felhasználási feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a Szolgáltatónak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Szolgáltatóval szerződők esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek, a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a jelen ÁSZFF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Látogatóinkat és Vevőinket arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁSZFF fogalommeghatározásait, amelyeket az ÁSZFF Értelmező rendelkezései között találnak meg.

 

1. Preambulum

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév: MD Ritmus
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A

Képviseli (1): Csontosné Czimmerman Julianna ev
Nyilvántartási szám: 54014646
Adószám: 55199258140
Képviseli (2): Csontos Lilla ev
Nyilvántartási szám: 53819895
Adószám: 54891641140

E-mail: matrix@mdritmus.hu
Honlap: mdritmus.hu
Telefon: +36 30 602 71 88 

Tárhelyszolgáltató adatai

– Név

– Székhely

– Elérhetőség

Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

iroda@tarhely.eu

1.2. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződést és azt bármilyen egyéb érintő körülményt illetően a magyar jog előírásai az irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

1.3. Fogalmak

 • Felek:Eladó és Vevő együttesen
 • Fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés:olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
 • Látogató: minden, a Szolgáltatón kívüli harmadik személy, aki Szolgáltató Honlapját látogatja
 • Megrendelő lap: az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információk megadása a Megrendelő lapon keresztül történik
 • Jelentkezési lap: az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információk megadása a Megrendelő lapon keresztül történik
 • Szerződés:Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Szolgáltató:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, jogi formájától függetlenül, aki a fogyasztóval kötött szerződés esetén Vállalkozás
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Szolgáltatás: a Honlap kínálatában szereplő szolgáltatások, melyek a Szerződés tárgyát képezik – kiemelten: a Sorselemzés és a Honlapon értékesítésre szánt távmérés
 • Vevő/Ön:a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 

2. ÁSZFF alkalmazási köre és hatálya

Személyi hatály

A jelen ÁSZFF személyi hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló másik Felekre (Vevők) terjed ki. Az ÁSZFF a felhasználás mértékéig a Honlapot Látogatókra is kiterjed. 

Időbeli hatály

A jelen ÁSZFF-et a Szolgáltató határozatlan időre adja ki. Az ÁSZFF rendelkezései a Honlap látogatása tekintetében az első látogatástól, a vásárlást tekintve a megrendeléskor történő ÁSZFF elfogadásától alkalmazandók.

Alkalmazás köre – automatikusan létrejövő szerződés

A jelentkezési lap és a távmérés megrendelésének elküldésekor automatikusan létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZFF rendelkezései határozzák meg. A jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 Amennyiben az ÁSZFF és a Megrendelőlap szövege között ellentmondás állna fenn, úgy elsődlegesen a Megrendelőlap, ezt követően az ÁSZFF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZFF irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről jogszabályok nem rendelkeznek.

 A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZFF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön, mint Vevő a jelentkezési űrlap elküldésekor és a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZFF rendelkezéseit. A honlapon keresztül történő megrendeléssel Ön elfogadja a jelen ÁSZFF rendelkezéseit, és az ÁSZFF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 

3. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen ÁSZFF minden olyan adásvételt és szolgáltatás igénybevételét magában foglal, amelyet a Vásárló a Szolgáltató honlapjáról történő jelentkezéssel, megrendeléssel kezdeményez. A Vásárló, ha a honlap szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZFF rendelkezéseit, amit az űrlapokon található checkbox (jelölő négyzet) kiválasztásával tehet meg.

Jelen ÁSZFF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit foglalja össze. Az ÁSZFF érvényes az mdritmus.hu honlapon történő kapcsolatfelvétel, jelentkezés, megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

A Sorselemzésre jelentkezni kizárólag a honlapon megadott Jelentkezési űrlap kitöltésével, a chekbox kipipálásval és végül a „Jelentkezem” gomb megnyomásával lehetséges. A Sorselemzés igénybevételére az a személy jogosult, aki az adott szolgáltatást megrendelte és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Az ÁSZFF a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásra, továbbá adásvételre terjednek ki: a Szolgáltató által nyújtott online MD lélekszkenner-mérés, -elemzés (továbbiakban: távmérés) megvásárlására. A Szolgáltató által a honlapon nyújtott távmérés igénybevételére az a személy jogosult, aki az adott szolgáltatást megrendelte és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

 Bármely szolgáltatás igénybevételkor a Szolgáltató tudta nélkül hang- és képfelvételt készíteni tilos.

 

4. A Honlap használata

4.1. Feltételek

A Látogató és a Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlapot folyamatosan fejleszti, így az a használat során funkcionalitásában, felületeiben, megjelenésében változhat.

 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: MD Ritmus (képviselők: Csontosné Czimmerman Julianna és Csontos Lilla).

Jogellenes vagy jogosulatlan felhasználás

A Szolgáltató az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Honlappal szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

  1. A Honlap bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
  2. a Honalpot üzemeltető(k) számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;
  3. harmadik személyekről információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket is);
  4. felhasználói azonosítók és/vagy megrendelések automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
  5. olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg harmadik személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
  6. vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elem közzététele vagy továbbítása;
  7. olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

 Tilos továbbá a Honlap felhasználása bármely olyan célra vagy célokra, amelyek mások jogait sértik vagy veszélyeztetik (például faji, vallási, etnikai alapú diszkriminatív tartalmak; szexuális célú vagy pornográf tartalmú tartalmak; stb.).

 

4.2. Árak

Az árak ÁFA-mentesek és forintban értendők.

Az árak tájékoztató jellegűek.

A Szolgáltató az árakat üzletpolitikai okból egyoldalúan módosíthatja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Amennyiben a Szolgáltató – minden körültekintése ellenére – az árat hibásan tüntette fel a Honlapon, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

 

5. A vásárlás menete és a szerződés létrejötte

A szerződés elektronikus úton születik, azzal, hogy a Vevő a távmérést megrendeli, megrendelését továbbítja a Szolgáltató felé, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (vagyis elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vevő által megadott e-mail címére.

A Szolgáltató által nyújtott MD lélekszkenner- mérés, -elemzésről, továbbá ennek online megvalósulásáról, a távmérés-elemzésről az mdrtimus.huoldalon részletes bemutatkozó leírás található. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vevő az Online MD lélekszkenner-mérés, -elemzés Megrendelő lapon megadja a személyes adatait, majd a „Megrendelem” gombra kattintva véglegesíti a megrendelést, és a megrendelés elküldésre kerül.  

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailt és egyúttal díjbekérőt küld ki, ezt követően a Vásárló kifizeti az online szolgátatás ellenértékét. A vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Szolgáltató kiállítja vonatkozó számláját, amelyet a szamlazz.hu rendszerén keresztül küld el a Vevő részére.

A Szolgáltató és a Vevő telefonon vagy e-mail útján egyeztetik az online konzultáció időpontját. A fizetésnek valamint a jóváírásnak az online konzultáció időpontját megelőzően 12 órával teljesülnie kell.

5.1. Fizetési mód

Amennyiben Szolgáltató csak egy fizetési módot biztosít, úgy a fizetési mód kiválasztása nem lehetséges.

 A fizetés banki előreutalással történik.

A szolgáltatás ellenértékét banki átutalás útján rendezheti. 

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám: 11773494-01292268
Számlatulajdonos: Csontos Lilla

Az utalás közleményében a Rendelési számot fel kell tüntetni.

Számlázás

A fizetést követően Szolgáltató a megrendelés teljes összegéről a jogszabályoknak minden megfelelő számlát vagy nyugtát állít ki Vevő részére a szamlazz.hu rendszerén keresztül. A kiállított nyugtát/számlát Szolgáltató legkésőbb az online konzultációt követően 48 órán belül küldi meg a Vevő részére. A megrendelői összesítő nem helyettesíti a számlát/nyugtát.

5.2. Megrendelés véglegesítése

A rendelés a ’Megrendelem’ gombbal véglegesíthető, azonban a rendelés nem küldhető el addig, amíg a Vevő a kötelezően elfogadandó jelölőnégyzeteket nem pipálta ki, így különösen a jelen ÁSZFF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

A Vevő tehát köteles a rendelés véglegesítése lőtt az ÁSZFF-et elolvasni, megismerni, és a jelölőnégyzet kipipálásával az ÁSZFF-ben foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek. 

A Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának elküldését követő munkanap során, de legkésőbb az elküldéstől számított 48 órán belül e-mail útján (visszaigazoló email) visszaigazolja a Vevő ajánlatát, amely a megrendelés összesítését, valamint a rendelésre és a fizetésre vonatkozó egyéb információkat tartalmaz. Amennyiben Vevő a megerősítő emailt nem kapja meg a rendelés elküldését követő 1 munkanapon belül, úgy kérjük, hogy azt a megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze. Amennyiben a rendelés elküldését követően a Vevő a visszaigazoló emailben adathibát észlel, úgy azt köteles haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé.

A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Amennyiben Szolgáltató oldaláról bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel a rendelést illetően, úgy a Vevőt elsődlegesen telefonon vagy emailben tájékoztatja.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét bármely okból nem tudja teljesíteni, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Részben történő teljesítésre kizárólag Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

FIGYELEM:

A Vevő a rendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZFF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Vevő felelőssége, hogy helyes és pontos elérhetőségi adatokat adjon meg a rendelés elküldésekor. A nem helyes vagy pontos címből eredő reklamációt Szolgáltató semmilyen formában nem köteles kezelni.  Hibásan, hiányosan vagy pontatlanul megadott számlázási adatok miatt keletkező költségek a Vevőt terhelik, az okozott kárért a Vevő felel. A nyilvánvalóan valótlan tartalmú regisztráció és/vagy rendelés törlésre kerül.

Szolgáltatónak nem kötelessége vizsgálni továbbá azt, hogy a Vevő jogosult-e a rendelést feladni, különösen, de nem kizárólag a rendeléshez megadott adatok jogszerű használatát vagy a Vevő életkorát tekintve.

5.3. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele

Teljesítési határidő

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése, valamint a megrendelt online konzultáció megtartása.

Konzultációról felvételt készíteni tilos. Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi az online konzultáció, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

5.4. Külföldre történő értékesítés

Szolgáltató nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZFF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vevővel. Szolgáltató nem köteles megfelelni a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről. Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi áfát alkalmaz.

Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg.

6. Fogyasztói tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

6.1. Elállási jog

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vevő (Fogyasztó) az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a szolgáltatás teljesítése közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vevő elállási nyilatkozatának érvényessége:

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a Vevő számára az elállási jog gyakorlását.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

 A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

6.2. Nyilatkozat-minta elálláshoz

Szolgáltató:

Cím:

email:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

____________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: ________________________________

A fogyasztó(k) neve: ___________________________________________________

A fogyasztó(k) címe: ___________________________________________________

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni: ____________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ______ (hely), ______________ (idő)

 

7. Szavatossági jogok

 

A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely az online konzultáción elhangzottak nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

 Szavatossági igény bejelentésének menete

 Amennyiben a Vevő szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a Szolgáltató részére küldött nyilatkozattal tudja megtenni postai úton levélben (MD Ritmus, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A) vagy e-mail útján (matrix@mdritmus.hu). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a Vevő nevét, címét, a szolgáltatás megnevezését, vételárát, a megrendelés időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt. A Szolgáltató álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

 

8. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a szolgáltatással vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Levelezési cím:
 • Telefon:
 • E-mail:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. 

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Jegyzőkönyv

 Tartalma legalább:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Panasz elutasítása

 A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Fogyasztó jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testület

Az Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is lehet fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  7. a testület döntésére irányuló indítványt,
  8. a fogyasztó aláírását
  1. ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei

Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által létrehozott platform (honlap), amelynek célja, hogy a fogyasztók könnyebben és hatékonyabban tudják fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogaikat és igényeiket, lehetőleg bírósági eljárás nélkül.

Ha a Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Vevő és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

9. Egyéb rendelkezések

Magatartási Kódex

Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedése

A Honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok előírt erősségű titkosítással vannak tárolva.

 Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZFF valamely pontja érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, attól még a szerződés és az ÁSZFF további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók. Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a jelen ÁSZFF-et, amely módosítás azonban a korábban létrejött szerződésekre nem alkalmazandó.

Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy kirívó mértékben akadályozó esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Félnek felróható magatartásra sem. Ilyen események lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargo, valamint a számítástechnikai rendszerekben jártas, ún. “hacker” (csoportok) által megvalósított, célzott támadás(ok), amelyek elsődleges célja adatszerzés, adatok felhasználása vagy az azokkal való bármely egyéb bűncselekmény megvalósítása.

A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a Szerződések szerinti kötelezettségek teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

A vis maior által érintett Fél haladéktalanul, de legkésőbb a vis maior körülményről való tudomásszerzést, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulását követő 5 napon belül köteles értesíteni a másik Felet a vis maior körülmény fennállásáról, jellegéről és – amennyiben lehetséges – várható időtartamáról.

A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződések szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

Adatvédelem

Minden adatvédelmi tárgyú és tartalmú tájékoztatást intézkedést az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz, amely a Honlapon külön oldalon elérhető, és elolvasása, megértése és elfogadása feltétele a Honlap látogatásának, valamint a Sorselemzésre való jelentkezésnek és a távmérés (online MD lélekszkenner-mérés,-elemzés) rendelés indításának és elküldésének.